Текстилно предприятие "Детелина интернешънъл"
Обект: Текстилно предприятие "Детелина интернешънъл"
Местонахождение: ул.”Софроний Врачански” №1 гр.Ихтиман
Възложител: “Детелина интернешънъл” ООД гр.Ихтиман
Описание: Подобекти:             
“Реконструкция на двуетажна сграда”
“Реконструкция на роизводствен корпус”
“Нов склад за материали”
“Помпена станция”
“Резервоар за противопожарни нужди с помпена станция”
“Котелно с комин и резервоар”
“Площадкови ВиК и ел мрежи”
“Вертикална планировка”
“Пожароизвестителна инсталация с автоматика”
“Трафопост и възлова станция с площадкови ел мрежи”
“Реконструкция на едноетажна сграда, до портала”

Строежът е разположен в южната индустриална зона на гр.Ихтиман в УПИ І-2480, кв.114. Общата площ на парцела е 76000 м2 и застроената площ е 16639 м2. Обектът е разположен в район с добре развита инженерна инфраструктура, пътни връзки, електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и телефонизация. Строежа включва преустройство на съществуваща двуетажна и едноетажна сграда, реконструкция на производствен корпус и СА подстанция, изграждане на нов трафопост, котелно, склад за материали, както и помпена станция и резервоар за противопожарни нужди.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас