Услуги
· Изготвяне на оценка за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите, съгласно/Чл.143,ал.1,т.1/ с цел получаване на Разрешение за строеж.

· Строителен надзор в строителството /От откриване на строителна площадка до получаване на Разрешение за ползване на обекта/.

· Консултиране на Инвеститора при подготвяне на тръжните документи с оглед спазване Закона за обществените поръчки.

· Изготвяне на необходимата документация и провеждане на съответната процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител съответно за проектиране, строителство или строителен надзор.

· Консултиране на Инвеститора относно технологията на строителното производство и действащите на пазара цени на материали, работна ръка и механизация.

· Преглед за законосъобразност  на наличните строителни книжа за обекта.

· Подпомагане за оценка икономическата ефективност на строежа като цяло и по отделните му части и варианти за избор на решение.

· Съставяне на необходимата документация по време на строителството на строежа и за въвеждането му в експлоатация.

· Надзор за количеството и качеството на изпълняваните обеми СМР и влаганите материали.

· Надзор за ценообразуването на Изпълнителя и основателността на исканията му за разплащане.

· Консултация на Инвеститора относно необходимостта от експлоатационен персонал със съответна квалификация и евентуално организиране курсове за обучение на такъв персонал.

· Правно-технически консултации и представителство на Инвеститора пред общински и държавни институции, контролни органи и организации, вкл. Органи на съдебната власт, експлоатационни дружества и юридически лица.

· Изготвяне на правен и строително-технически анализ и оценка на недвижими имоти с цел покупка или продажба.

· Оценка „степен на завършеност„ на строежите.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас