За фирмата
Фирма “Техностройконтрол“ ООД - гр.Пловдив е създадена с Решение №5484 от 24.08.1999 год. на Пловдивски окръжен съд, фирмено дело №3461 и с предмет на дейност Строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството по реда на Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството.            

Съгласно българското законодателство при създаването на фирмата изпълнението на този вид дейност е на “Разрешителен режим“. Фирмата има издадени лицензи от МРРБ както следва:

От 08.03.2000 год. - по точки : т 1, т. 2 букви а, б, г, д, к., т. 3 букви а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н.

От 22.03.2000 год. - по точки : т.2 букви в, е, ж, з, и, л, м, н,о.

На 02.02.2005 год. съгласно " Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор и Чл.166, ал.2 от ЗУТ, фирмата е прелицензирана с лиценз №ЛК – 000290  да оценява съответствието на инвестиционните проекти и упражнява строителен надзор за всички категории строежи.
От 26.04.2010 год. фирма "Техностройконтрол"ООД Пловдив притежава сертификат за качество ISO 9001:2008.        

За времето от получаване на държавен лиценз до днес фирмата има сключени голям брой договори за Строителен надзор в проектирането и/или строителството.

Освен дейността на фирмата свързана със Строителен надзор, в предвид бързо променящото се законодателство и множеството тълкувания от различни инстанции и с оглед защита интересите на Инвеститора,  извършваме и  следната консултантска дейност:

· Консултиране на Инвеститора при подготовка на тръжни документи с оглед спазване Закона за обществени поръчки.

· Изготвяне на необходимата документация и провеждане на съответната процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител съответно за проектиране , строителство или строителен надзор.

· Консултиране на Инвеститора относно технологията на строителното производство и действащите на пазара цени на материали, работна ръка и механизация.

· Преглед за законосъобразност  на наличните строителни книжа за обекта.

· Подпомагане за оценка икономическата ефективност на строежа като цяло и по отделните му части и варианти за избор на решение.

· Съставяне на необходимата документация по време на строителството на строежа и за въвеждането му в експлоатация.

· Надзор за количеството и качеството на изпълняваните обеми СМР и влаганите материали.

· Надзор за ценообразуването на Изпълнителя и основателността на исканията му за разплащане.

· Консултация на Инвеститора относно необходимостта от експлоатационен персонал със съответна квалификация и евентуално организиране курсове за обучение на такъв персонал.

· Правно-технически консултации и представителство на Инвеститора пред общински и държавни институции, контролни органи и организации, вкл. органи на съдебната власт, експлоатационни дружества и юридически лица.

· Изготвяне на правен и строително-технически анализ и оценка на недвижими имоти с цел покупка или продажба.

· Оценка „степен на завършеност„ на строежите.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас